Diving Trips 2019-2022 by DiveShop.in.th
Travel Date Day / Dive Boat / Resort Space Price  
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv Losin Issara full 19,500 THB
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv Losin Tapana full 20,500 THB
26-30 Sep 2019 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran full 27,000 THB
03-07 Oct 2019 3D / 11Dv Losin Issara full 20,500 THB
03-07 Oct 2019 3D / 11Dv Losin Tapana full 20,500 THB
15-18 Oct 2019 3D / 11Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan avail. 18,500/20,500/28,500 THB
16-21 Oct 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv South Andaman Issara checking THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
22-27 Oct 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช สิมิลัน Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
28-01 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
30-04 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
30-04 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Scubanet avail. 22,000 THB
01-04 Nov 2019 3D / 11Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
01-06 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
01-06 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
04-08 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
06-11 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Issara avail. 25,500/27,500/29,500 THB
06-11 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
06-11 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
06-11 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
08-12 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
09-16 Nov 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
12-16 Nov 2019 4D / 15Dv ทริปวันลอยกระทง สิมิลัน Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
13-18 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
13-18 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
15-20 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
15-20 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
16-20 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
16-23 Nov 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Issara full 24,500/26,500/28,500 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
20-25 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
23-30 Nov 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
26-30 Nov 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
27-02 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
29-04 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
30-04 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
30-07 Dec 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
03-08 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
04-10 Dec 2019 5D / 18Dv ทริปวันพ่อ-วันรัฐธรรมนูญ อันดามันเหนือ-ใต้ Issara avail. THB
04-08 Dec 2019 4D / 15Dv ทริปวันพ่อ สิมิลัน Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
04-09 Dec 2019 4D / 15Dv ทริปวันพ่อ สิมิลัน Scubanet full 22,000 THB
06-12 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
07-14 Dec 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
08-11 Dec 2019 3D / 11Dv ทริปวันรัฐธรรมนูญ สิมิลัน Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
10-15 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
11-15 Dec 2019 3D / 11Dv ทริปวันรัฐธรรมนูญ สิมิลัน Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
13-18 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Issara avail. THB
13-18 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
14-21 Dec 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
16-21 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
18-23 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
20-26 Dec 2019 5D / 18Dv ทริปวันคริสต์มาส อันดามันเหนือ-ใต้ Issara checking THB
20-26 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
21-25 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
21-28 Dec 2019 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
24-29 Dec 2019 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
25-28 Dec 2019 3D / 11Dv ทริปวันคริสต์มาส สิมิลัน Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
27-02 Jan 2020 5D / 18Dv ทริปปีใหม่ อันดามันเหนือ-ใต้ Issara avail. THB
27-02 Jan 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
28-03 Jan 2020 6D / 22Dv ทริปปีใหม่ อันดามันเหนือ-ใต้ Peterpan avail. 28,500 THB
28-04 Jan 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
30-04 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
03-07 Jan 2020 3D / 11Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan avail. 18,500/20,500/28,500 THB
03-08 Jan 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
04-11 Jan 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
07-12 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan avail. 26,500/28,500/32,500 THB
08-13 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
08-13 Jan 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
10-16 Jan 2020 5D / 18Dv South Andaman Issara avail. THB
11-18 Jan 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
14-19 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
16-21 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
17-22 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
18-25 Jan 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
19-24 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
22-27 Jan 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
24-29 Jan 2020 4D / 15Dv ทริปวันตรุษจีน อันดามันใต้ Issara avail. THB
24-29 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
25-31 Jan 2020 6D / 22Dv ทริปตรุษจีน อันดามันเหนือ-ใต้ Peterpan avail. 28,500 THB
29-03 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
30-05 Feb 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 25,000 THB
31-05 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
31-04 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
01-08 Feb 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
04-07 Feb 2020 3D / 11Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
05-11 Feb 2020 5D / 18Dv ทริปวันมาฆบูชา อันดามันใต้ Issara avail. 32,000/34,500/37,000 THB
05-10 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
05-11 Feb 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana avail. 31,000 THB
07-12 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
08-15 Feb 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
12-17 Feb 2020 4D / 15Dv ทริปวันวาเลนไทน์ สิมิลัน Issara avail. 25,500/27,500/29,500 THB
12-17 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
12-17 Feb 2020 4D / 15Dv ทริปวันวาเลนไทน์ สิมิลัน Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
12-17 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
15-22 Feb 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
17-22 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
19-24 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Issara avail. THB
19-24 Feb 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
19-24 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Scubanet avail. 22,000 THB
19-24 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
22-26 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
22-29 Feb 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
26-02 Mar 2020 4D / 15Dv South Andaman Issara avail. 25,500 THB
26-02 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
26-02 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
26-02 Mar 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
29-07 Mar 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
04-09 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Issara full 24,500/26,500/28,500 THB
04-09 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
04-08 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
06-11 Mar 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
06-11 Mar 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
07-14 Mar 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
08-12 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Issara avail. THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
11-16 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
12-17 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
14-21 Mar 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
17-21 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
18-23 Mar 2020 4D / 15Dv South Andaman Issara avail. THB
18-23 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
20-25 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
20-25 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
21-25 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
21-28 Mar 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
25-31 Mar 2020 5D / 18Dv North or South Andaman Issara checking 32,000 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
25-30 Mar 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
28-04 Apr 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
30-04 Apr 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
01-06 Apr 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Issara avail. THB
02-07 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
03-08 Apr 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
03-08 Apr 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
04-08 Apr 2020 3D / 11Dv ทริปวันจักรี สิมิลัน Peterpan checking 18,500/20,500/28,500 THB
04-11 Apr 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
08-14 Apr 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
09-14 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
09-15 Apr 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
10-16 Apr 2020 5D / 18Dv ทริปวันสงกรานต์ อันดามันเหนือ-ใต้ Issara avail. 32,000 THB
10-15 Apr 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
11-18 Apr 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
15-20 Apr 2020 4D / 15Dv ทริปวันสงกรานต์_สิมิลัน Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
15-20 Apr 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
17-22 Apr 2020 4D / 15Dv South Andaman Issara checking THB
17-22 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
18-25 Apr 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
22-27 Apr 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
22-27 Apr 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
24-29 Apr 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
24-29 Apr 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
29-04 May 2020 4D / 15Dv ทริปวันแรงงาน อันดามันใต้ Issara avail. THB
29-04 May 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Peterpan checking 26,500/28,500/32,500 THB
29-04 May 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
29-04 May 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
30-05 May 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
06-11 May 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
06-11 May 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
08-13 May 2020 4D / 15Dv North or South Andaman MV. Mariner Bunnak checking 19,500 THB
14-18 May 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
21-25 May 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
21-25 May 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
21-25 May 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
27-01 Jun 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao Tapana checking 25,000 THB
27-01 Jun 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao Tapana Catamaran checking 34,000 THB
28-01 Jun 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
03-08 Jun 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao Issara checking THB
04-07 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
04-07 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
11-14 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking THB
11-14 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
18-21 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking THB
18-21 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
18-21 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
25-28 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking 19,500 THB
25-28 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
25-28 Jun 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
03-07 Jul 2020 4D / 15Dv ทริปวันหยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา / ทริป Full Moon Issara checking THB
03-06 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
03-06 Jul 2020 3D / 11Dv ฟูลมูน เกาะเต่า_หยุดชดเชยวันอาสาฬหบูชา Tapana Catamaran checking 25,500 THB
09-12 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking THB
09-12 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
09-12 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
16-19 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking THB
16-19 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
16-19 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
24-28 Jul 2020 4D / 15Dv ทริปวันเฉลิม ร.10 Issara checking THB
24-27 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
24-27 Jul 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
30-02 Aug 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking THB
30-02 Aug 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana checking 19,000 THB
30-02 Aug 2020 3D / 11Dv Koh Tao Tapana Catamaran checking 25,500 THB
06-09 Aug 2020 3D / 11Dv Koh Tao Issara checking THB
07-12 Aug 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao Tapana checking 25,000 THB
07-12 Aug 2020 4D / 15Dv Losin - Koh Tao Tapana Catamaran checking 34,000 THB
12-17 Aug 2020 4D / 15Dv ทริปวันแม่ Issara checking THB
13-17 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
13-17 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
20-24 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking 19,500 THB
21-25 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
21-25 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
27-31 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
27-31 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
27-31 Aug 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
03-07 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
04-08 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
04-08 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Scubanet checking 18,500 THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
10-14 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
17-21 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
18-22 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
18-22 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
24-28 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking 19,500 THB
24-28 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
24-28 Sep 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
01-05 Oct 2020 3D / 11Dv Losin Issara checking THB
02-06 Oct 2020 3D / 11Dv Losin Tapana checking 20,500 THB
02-06 Oct 2020 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran checking 27,000 THB
14-19 Oct 2020 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
16-21 Oct 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana avail. 25,000 THB
16-21 Oct 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv ทริปวันปิยะมหาราช Issara checking THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv South Andaman Scubanet checking 22,000 THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ Tapana checking 25,000 THB
21-26 Oct 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
28-02 Nov 2020 4D / 15Dv ทริปวันลอยกระทง Issara checking THB
30-04 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
30-04 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
31-07 Nov 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
04-09 Nov 2020 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
04-09 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
04-09 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
11-16 Nov 2020 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
13-18 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
13-18 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
14-21 Nov 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
18-23 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Issara checking THB
18-23 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
18-23 Nov 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
25-30 Nov 2020 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
27-02 Dec 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
27-02 Dec 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
28-05 Dec 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
02-08 Dec 2020 5D / 18Dv ทริปวันพ่อ อันดามันเหนือ-ใต้ Issara checking THB
02-08 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
02-08 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
05-12 Dec 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
08-14 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
08-14 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
09-14 Dec 2020 4D / 15Dv ทริปวันรัฐธรรมนูญ Issara checking THB
12-19 Dec 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
16-21 Dec 2020 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
16-21 Dec 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
16-21 Dec 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
19-26 Dec 2020 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
22-28 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
22-28 Dec 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
23-28 Dec 2020 4D / 15Dv ทริปวันคริสต์มาส Issara checking THB
26-02 Jan 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
29-04 Jan 2021 5D / 18Dv ทริปปีใหม่ อันดามันเหนือ-ใต้ Issara checking 32,000 THB
29-04 Jan 2021 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
29-04 Jan 2021 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
02-09 Jan 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
06-11 Jan 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
08-13 Jan 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
08-13 Jan 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
09-16 Jan 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
13-18 Jan 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
13-18 Jan 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
16-23 Jan 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
20-25 Jan 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
22-27 Jan 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
22-27 Jan 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
23-30 Jan 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
27-01 Feb 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
27-01 Feb 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
27-01 Feb 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
30-06 Feb 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
03-08 Feb 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
05-10 Feb 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
05-10 Feb 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
06-13 Feb 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
10-15 Feb 2021 4D / 15Dv ทริปวันตรุษจีน Issara checking THB
10-15 Feb 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
10-15 Feb 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
13-20 Feb 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
17-22 Feb 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
19-24 Feb 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
19-24 Feb 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
20-27 Feb 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
24-01 Mar 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
24-02 Mar 2021 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
24-02 Mar 2021 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
27-06 Mar 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
03-08 Mar 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
03-08 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
03-08 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
06-13 Mar 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
10-15 Mar 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
12-17 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
12-17 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
13-20 Mar 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
17-22 Mar 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
17-22 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
17-22 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
20-27 Mar 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
24-29 Mar 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
26-31 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
26-31 Mar 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
27-03 Apr 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
01-06 Apr 2021 4D / 15Dv ทริปวันจักรี Issara checking THB
02-07 Apr 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana checking 25,000 THB
02-07 Apr 2021 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
03-10 Apr 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
09-15 Apr 2021 5D / 18Dv ทริปวันสงกรานต์ อันดามันเหนือ-ใต้ Issara checking 32,000 THB
10-17 Apr 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
16-21 Apr 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
17-24 Apr 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
23-28 Apr 2021 4D / 15Dv North or South Andaman Issara checking THB
28-03 May 2021 4D / 15Dv ทริปวันแรงงาน Issara checking THB
30-06 Nov 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
06-13 Nov 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
13-20 Nov 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
20-27 Nov 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
27-04 Dec 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
04-11 Dec 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
11-18 Dec 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
18-25 Dec 2021 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
25-01 Jan 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
05-12 Nov 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
12-19 Nov 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
19-26 Nov 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
26-03 Dec 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
03-10 Dec 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
10-17 Dec 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
17-24 Dec 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
24-31 Dec 2022 6D / 30Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Thailand Aggressor checking 3,290 USD
01-06 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
06-12 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
13-18 Dec 2019 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
20-26 Dec 2019 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
27-01 Jan 2020 4D / 15Dv ทริปปีใหม่ อันดามันใต้ Scubanet avail. 22,000 THB
27-02 Jan 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
03-08 Jan 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran full 34,000 THB
08-13 Jan 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
17-22 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
22-27 Jan 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
31-05 Feb 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
05-10 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
15-21 Feb 2020 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
21-26 Feb 2020 4D / 15Dv Similan - Bon - Tachai - Richelieu Tapana Catamaran checking 34,000 THB
26-02 Mar 2020 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
08-14 Apr 2021 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana checking 31,000 THB
09-15 Apr 2021 5D / 19Dv North or South Andaman Tapana Catamaran checking 42,500 THB
16-21 Apr 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
21-26 Apr 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
21-26 Apr 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
30-05 May 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
05-10 May 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana checking 25,000 THB
05-10 May 2021 4D / 15Dv South Andaman Tapana Catamaran checking 34,000 THB
03-07 Oct 2019 3D / 11Dv โลซิน Venus Marina avail. 15,900 THB
03-07 Oct 2019 3D / 11Dv Losin Tapana Catamaran avail. 27,000 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ Scubanet avail. 22,000 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ Tapana avail. 25,000 THB
18-23 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ Tapana Catamaran avail. 34,000 THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยะมหาราช อันดามันใต้ Issara avail. THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ Tapana avail. 25,000 THB
23-28 Oct 2019 4D / 15Dv ทริปวันปิยมหาราช อันดามันใต้ Tapana Catamaran avail. 34,000 THB
Resort
Liveaboard
Day-Trip